Kou Mazanza 2018.pdf - eBooks


Citation Preview demo

KOU MAZANZA 2018 **Pou moun ki fè opresyon* wap graje 3 zonyon dilin byen grajel epi wap kase 3 ze poul peyi, mete 3 kiye lwil maskriti nan yn vè lèt epi bat li byen bat,granmoun ap bwè yn vè, timoun ap bwè demi vè apre kelke minit lapè. *Pour allumer une bougie* DIAH....Dieu des portes de lumière. NIAH...Dieu des 50 portes de lumière. ZIAH...Dieu de la foudre. En allumant une étoile, on dit: BAcchur..DIAH NIAH ZIAH...que la lumière soit...Et la lumière fut. *TRETMAN AK DLO TYÈD* Li tout sa ki ekri yo, sa enpòtan anpil. Yon gwoup doktè japonè konfime ke dlo tyèd bon a % pou ede nou rezoud anpil pwoblèm sante. Nan lang japonè a, se SAYU (); *KIJAN POU ITILIZE DLO TYÈD LA ?* Leve byen bonè nan maten epi bwè valè 4 vè dlo tyèd sanw pako manje anyen. Men tou, fòw tann 45 minit aprè ou fin bwè dlo a, anvan ou manje. Okòmansman li ka parèt difisil pou bwè 4 vè dlo, men w'ap rive fè l ofiamezi; ti terapi dlo tyèd sa ap ede rezoud anpil pwoblèm sante nan yon ti tan ki pa twò long. Annou gade pi ba _Batman kè nan 30 jou_ _Dyabèt nan 30 jou_ _maladi tansyon nan 30 jou_ _pwoblèm ki gen rapò ak lestomak nan 10 jou_ _Tout tip kansè nan 9 mwa_ _Venn bouche nan 6 mwa_ _Manke apeti nan 10 jou_ _Pwoblèm ki gen awè ak iteris nan 10 jou_ _Pwoblèm nen, zorèy ak gòj nan 10 jou_


_Pwoblem medam yo nan 15 jou_ _Maltèt ak migrèn nan 3 jou_ _Tansyon ba nan 30 jou_ _Kolestewòl nan 4 mwa_ _Kriz malkadi ak paralizi kontini nan 9 mwa_ _Maladi opresyon nan 4 mwa_ *Dlo glase se move bagay pou sante w* Lontan yo te konn di ke si dlo glase pa fè w anyen nan jenès ou, ou mèt tann soukous li nan vyeyès la. Dlo glase fèmen 4 venn nan kè w , li ka lakòz atak kè tou ; Bwason glase se prensipal kòz maladi kè. Dlo glase devlope pwoblèm nan fwa ; li bare grès ki nan fwa a. Anpil moun ki bezwen yo chanje fwa pou yo, se de dlo glase ke yo viktim. Dlo glase afekte pawa andedan lestomak la. Dlo glase afekte lestomak ak gwo trip ansuit li bay kansè. Silvouplè, pa kenbe enfòmasyon sa yo pou nou sèlman. Pataje ak lòt moun pou ede yo. *VOMISMAN,MAL KAMYON* Bouyi yon jenjanm ak yon moso kanèl.Bwè te a avanw vwayaje. *KONT REFWADIMAN* Bwè te ekaliptis oubyen fèy choublak *POU GASON KI PA SOU ANYEN* Nan yon ti kleren, mete safra, bwa kochon, lyann bande ak yon ti gout sitwon, epi bwè l. Ou mete bwa Boz nan yon boutey épi vide kleren sa nou rele bi cool la Lolll nou konnen l pi byen pasem *KONT ENFEKSYON VIJINAL* Graje 2 militon,mete yon ti sèl ladan l epi bwè l.


File Size: 48.87kb

File Format: PDF

{getProduct} $button={Download File} $price={Free} $free={yes} $icon={download}

About the Author

7 Years Of Experience In Blogging, Marketing, Content Writing, Professional Web Designer, Graphic Designer, Logo Designing & much more as well as Content Creator from Ouanaminthe, Haiti...

Post a Comment

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.